Tijdens de cursussen en diensten die ik verzorg zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat ik op deze manier met mijn cursisten omga, schept voor jou duidelijkheid in wat er van jou verwacht wordt en in wat je van mij kunt verwachten. Ik ga ervanuit dat je van deze voorwaarden op de hoogte bent als je gebruik maakt van een van de cursussen of diensten.         


A) Algemeen:

 • Door betaling van het cursusgeld en ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met onderstaande voorwaarden:
 • Alle tussen Hondenschool FLOS en cursist afgesloten en af te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:
 • Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool.
  Men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen hondenschool en cursist overeengekomen aantal lessen.
 • De cursist neemt geheel op eigen risico deel aan de lessen en/ of diensten.
 • Hondenschool FLOS noch vrijwilligers/ medewerkers en/ of eigenaar/ beheerder van het terrein, aanvaarden enige aansprakelijkheid bij schade in welke vorm dan ook opgelopen door deelname aan de cursus. Cursist is te allen tijde aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door/ aan zichzelf of door de hond.
 • Bij minderjarige cursisten (minimale leeftijd 16 jaar) dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers de overeenkomst (mede) te ondertekenen.
 • Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

B) Cursus:

 • De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen. Vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de halfjaar- jaarplanning van de lessen.
 • Cursisten dienen het cursusgeld vóór aanvang van de cursus per bank te voldoen. Bij gebreke daarvan zal de cursist niet tot de les worden toegelaten.
 • Na betaling van het cursusgeld is de inschrijving definitief en is het cursusgeld niet- restitueer baar. Dat betekent dat de cursist het betaalde cursusgeld niet terugkrijgt als hij/ zij de betreffende cursus wil annuleren voor aanvang van de cursus.
 • Indien door ziekte of overmacht van de cursist en/ of de hond de cursus moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden overlegd.
 • Eerst na overlegging van deze verklaring zullen de cursusgelden naar rato gerestitueerd worden vanaf het moment van overlegging, na aftrek van vaste lasten en administratiekosten.
 • Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer, wordt het resterende cursusgeld, na aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd.
 • Verhindering aan de zijde van de cursist om lessen bij te wonen komt voor eigen rekening. Inhalen van lessen is niet mogelijk.
 • Indien door ziekte of overmacht van de trainer lessen uitvallen, zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van trainer ingehaald kunnen worden.


C) Huisregels:

 • Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij afgesproken locatie aanwezig te zijn.
 • Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
 • Het is de cursist niet toegestaan zich te laten vervangen voor deelname aan de les, zonder schriftelijk overleg met de trainer.
 • Op het terrein van de hondenschool dienen honden- behoudend op uiterlijk verzoek van de trainer aangelijnd te zijn.
 • De hond draagt tijdens de les een diervriendelijke halsband/ tuig met daaraan een lijn van +/- 1.60 meter. Een flexi/ uitlooplijn is niet toegestaan tijdens de les.
 • Gezien onze positieve trainingsmethoden, zijn correctiemiddelen zoals prikband, slipketting, half- check, anti trektuig e.d. niet toegestaan.
 • De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.
 • De cursisten dienen er zorg voor te dragen dat hun honden op het juiste tijdstip de juiste inentingen ontvangen, dit in overleg met de dierenarts. (Ik ga akkoord met bewijs van titerbepaling)
 • Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer alvorens hij/ zij op de les verschijnt.
 • Het is toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 • De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 • Tijdens de lessen is het de cursist niet toegestaan te roken.
 • Hondenschool FLOS wil geen overlast veroorzaken voor bewoners/ bedrijven in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat men dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
 • Als er rondom of op het terrein een hond zijn behoefte doet, dient men dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige poepbakken, dit geldt voor elke vorm van vervuiling.

D) Aansprakelijkheid:

 • Men moet zich realiseren dat men onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk is en blijft voor alle eventuele schade aangericht door zijn/ haar hond.
 • Tijdens opvoeding- puppycursussen; Bij voorkeur alle gezinsleden mee naar cursus, men dient echter te allen tijden verantwoord te gedragen en aan de voorschriften te houden.
 • Houd honden aangelijnd en houd voldoende (minimaal 2 meter) afstand van andere honden. Hondenschool FLOS houdt zich niet aansprakelijk indien je ervoor kiest om deze regels niet in acht te nemen in het belang van jouw eigen en andere honden.
 • Een bezitter/ eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on) gewenste gedrag van een hond advies vragen aan Hondenschool FLOS. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van Hondenschool FLOS.
 • Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Hondenschool FLOS voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen.
 • De bezitter/ eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/ haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA verzekering is geboden.

E) Advies:

 • Houd de weersvoorspellingen in de gaten en pas jouw kleding & schoeisel daarop aan.
 • De lessen gaan te allen tijden door. Behalve bij extreme warmte en of bij onweer. Je wordt tijdig per telefoon, mail of Facebook op de hoogte gesteld.

U kunt de Algemene Voorwaarden hier downloaden.